Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata

Az intézmény rövidített neve: Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata.


Székhelye: 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48.


Intézményvezető:  Antalné Finta Éva

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2007. július 01. napjától a kistérség szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátását a Társulás fenntartásában lévő intézmény, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el.

Az intézmény illetékességi és működési területe: a balatonföldvári kistérségbe tartozó 13 települési önkormányzat (Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) közigazgatási területe.
A házi segítségnyújtás feladatellátást önállóan látja el Balatonszárszó és Balatonszemes.
A családsegítés, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat önállóan látja el a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az intézmény feladatai:
Ellátja a Balatonföldvári kistérség 13 településének a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatait.

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a személyes szolgáltatást nyújtó szociális alapellátások:
•    A családsegítés szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
•    A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátását. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy- a szociális segítés tevékenységet is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.
•    A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
•    Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

c) Az intézmény további – kiegészítő – feladatai:
•    A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők tájékoztatása az ellátások hozzáférhetőségéről és az igénybevételekre vonatkozó szabályokról.
•    Szociális információs szolgáltatás biztosítása.
•    Gyermekek szabadidős foglalkozásának megszervezése.
•    A Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül pszichológiai és jogi segítségnyújtás, mediáció, család- illetve párterápia.


Alapelvünk: “Minden ember méltóságának, értékének, jogainak és céljainak maximális tiszteletben tartása”
Arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink a térség egészén, egyenlő módon hozzáférhetők legyenek és hátrányos megkülönböztetés nélkül minden kliensünk a szükségleteinek  megfelelő ellátásban részesüljön.

Szolgáltatásaink:

I.    Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás  

A segítő munka során szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk. Lehetőség van szociális információra is, melynek keretében a nyugdíj, a családi támogatások, TAJ- kártya, szociális otthoni elhelyezés, helyi szociális ellátások intézéséhez felvilágosítást, tájékoztatást adunk, segítjük a nyomtatványok kitöltését.
Szükség esetén családgondozást végzünk melynek során a családdal szorosan, folyamatosan együttműködve a család megfelelő működését akadályozó problémák megoldásán dolgozunk. Jogi tanácsadás előre egyeztetett időpontban.
Pszichológiai tanácsadás előre egyeztetett időpontban.

A családsegítés ingyenes és önkéntesen vehető igénybe.
A gyermekjóléti szolgáltatás céljának eléréséhez  a leghatékonyabb eszköz a prevenciós munka, melynek egyik formája a  gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer, egy megelőző rendszer, melyet- a törvényi előírásoknak megfelelően – szolgálatunk is működtet. Ez a rendszer arra hivatott, hogy  tagjai folyamatosan figyelemmel kísérjék a térségben élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét, továbbá időben felismerje az egyes gyermek veszélyeztetettségét (bántalmazás, elhanyagolás, éhezés, otthontalanság… )
A rendszer tagjai: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók: a családsegítő szolgálat, közoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, párfogói felügyelő szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak.
Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet és kell, hogy éljen, hisz  „ A gyermek érdekének védelme valamennyi felnőtt morális kötelessége” – áll az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletében.
A gyermekjóléti szolgálat a hozzá érkező jelzéseket fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.
Mikor is keletkezik a probléma? Legegyszerűbben megfogalmazva, akkor…… Előfordul, hogy a probléma megoldása csak egy-két alkalommal történő találkozást igényel a családdal, de lehet, hogy szükség van egy hosszabb távú kapcsolatra, amikor szakember munkatársunk a gyermek érdekében az önként együttműködő családdal családsegítői munkát végez. Gyakran találkozunk azonban olyan esetekkel, amikor a kiskorút veszélyeztető körülmény a szülők együttműködésének hiányában nem szűnik meg, ilyenkor a siófoki Család – és Gyermekjóléti Központ illetve a hatóság közreműködését kell kérnünk a gyermek  védelembe vételére, vagy a családból történő kiemelésére.
Szabadidős programok: feladatunk a gyermekek hasznos szabadidő eltöltését célzó programok szervezése, lebonyolítása illetve más intézmények, szervezetek programjainak kiközvetítése is. Kiemelt figyelmet fordítunk azon gyermekekre, akiknek a család élethelyzete
miatt kevésbé van lehetőségük hasznos és tartalmas szabadidős tevékenységekben részt venni.
A már hagyományossá vált települési rendezvények, művelődési házi, iskolai civil szervezetek, sportegyesületek által kínált lehetőségeket játszóházi programokkal, nyári táborral, túrázással kívánjuk színesíteni.   

A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes. A szolgáltatás önként igénybe vehető- kivéve az együttműködés hiányából fakadó gyermekvédelmi hatósági intézkedést.

Adományok fogadása és kiközvetítése:  „Adni jó.”  Ez egy alapvető emberi tulajdonság, amit mi nem csupán kötelességnek és feladat végrehajtásának tekintünk, hanem olyan cselekedetnek, ami egy adományozó és egy rászoruló közötti kapcsolat.
Köszönettel tartozunk a sok jó szándékú embernek, civil és egyházi szervezeteknek azért, hogy adományaik révén folyamatosan tudunk ruhát, cipőt, játékot, tartós élelmiszert, ágyneműt, bébiételt és bútorzatot az arra rászoruló embertársainknak juttatni.

II.    A házi segítségnyújtás

A gondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében  életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Szociális segítés keretében biztosítani kell
•    a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
•    a háztartási tevékenységben való közreműködést,
•    a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
•    szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
•    az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
•    a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
•    a szociális segítés szerinti feladatokat.

A házi segítségnyújtás tartalma:
•    az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
•    az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködés,
•    a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást,
•    társas kapcsolatok ösztönzése, kulturális igények kielégítéséhez való hozzáférés segítése.

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. Az összeget a helyi önkormányzatok rendeletükben szabályozott módon át is vállalhatják.

III.    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 A szolgáltatás működése: a jelzőkészülék a vonalas telefonhoz  kerül csatlakoztatásra, az igénylő pedig kap egy ütés és vízálló jelzőgombot (karórához hasonlóan  valamelyik csuklón célszerű viselni), amely fürdés vagy az otthoni teendők közben is viselhető. Ha bármi baj éri a viselőjét akkor a gomb megnyomásával tud segítséget kérni.
A nap 24 órájában elérhető, a diszpécserközpontban ügyeletet tartó szakképzett dolgozó az ellátást igénybe vevő jelzésére 30 percen belül kiküldi a megfelelő személyt, aki a megítélése szerint a krízis elhárítására hivatott (ügyeletet ellátó házi gondozó, orvos, mentő, rendőrség stb)
Ez a szolgáltatás nem csupán az igénybe vevőjének, de hozzátartozóinak is nagyfokú segítséget jelent, hisz távolabb élő szeretteiket biztonságban tudhatják.
Az igénybe vétel szempontjából rászorultnak számít:
•    egyedül élő 65 év feletti személy,
•    egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
•    kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos fenntartását.
Igénylése: önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az összeget a helyi önkormányzatok rendeletükben szabályozott módon át is vállalhatják.

Szolgáltatásainkról bővebb információt személyesen vagy telefonon a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál (8624 Balatonszárszó, Fő u. 48. Telefon: 84/362-545) tudunk nyújtani.

Ügyfélfogadási rend:

Merényi Vanda – családsegítő
Telefonos elérhetőség munkaidőben:  84/362-545
                                     20/572-5846
E-mail: vanda.szgysz@bfterseg.hu
Balatonszárszó: Fő utca 48.    Hétfő: 9-12; Kedd: 9-11
Teleki: Polgármesteri Hivatal   Kedd: 13-15
Kötcse: Polgármesteri Hivatal  Szerda: 9-11
Nagycsepely: Orvosi rendelő   Szerda: 13-15

Fülöp Andrea - családsegítő
Telefonos elérhetőség munkaidőben: 84/362-545
                                    20/572-7559
E-mail: andi.szgysz@bfterseg.hu
Balatonszemes: Művelődési ház      Hétfő: 8-10
                                    Csütörtök: 12-14
Szólád: Polgármesteri Hivatal         Szerda: 8-10
Balatonőszöd: Polgármesteri Hivatal  Hétfő: 1030- 1230
Pusztaszemes: Polgármesteri Hivatal  Csütörtök: 8-10 

Csizmadia Viktória – családsegítő
Telefonos elérhetőség munkaidőben: 84/362-545
                                     20/919-4344
E-mail: viki.szgysz@bfterseg.hu
Bálványos: Polgármesteri Hivatal      Hétfő: 9-11
Balatonföldvár: Kőröshegyi u.13.       Hétfő 14-16 
Kereki: Polgármesteri Hivatal         Szerda: 9-11
Szántód: Polgármesteri Hivatal        Szerda: 13.30-15.30 

Intézményvezető: Antalné Finta Éva
Elérhető: 8-16 óráig, a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatti irodában
telefon: 84/362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu