Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata

Az intézmény rövidített neve: Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata.


Székhelye: 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48.


Intézményvezető:  Antalné Finta Éva

 

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2007. július 01. napjától a kistérség szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátását a Társulás fenntartásában lévő intézmény, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el. 

Az intézmény illetékességi és működési területe: a balatonföldvári kistérségbe tartozó 13 települési önkormányzat (Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) közigazgatási területe. 

A házi segítségnyújtás feladatellátást önállóan látja el Balatonszemes.

A családsegítés, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat önállóan látja el a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az intézmény rövidített neve: Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata. 

Székhelye: 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48. 

Intézményvezető: Antalné Finta Éva

Az intézmény feladatai

Ellátja a Balatonföldvári kistérség 13 településének a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatait. 

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a személyes szolgáltatást nyújtó szociális alapellátások:

 • A családsegítés szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 • A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátását. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy- a szociális segítés tevékenységet is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

 • Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés szolgáltatás elemei

 • szociális segítőmunka,
 • szociális információs szolgáltatás biztosítása,
 • a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése,
 • a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése,
 • a veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése,
 • javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására,
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása,
 • a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése,
 • a szociális válságkezelés (krízisintervenció),
 • jogi, pszichológiai tanácsadás szervezése,
 • szociális, életvezetési, mentálhigiénés és ügyintézési tanácsadás nyújtása,
 • az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), konfliktuskezelő és mediációs szolgáltatás szervezése,
 • a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése,
 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás elemei

 • tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
  1. a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
  2. a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
  3. a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről, elérhetőségéről,
  4. az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
 • a szociális segítőmunka keretében
  1. segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
  2. az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
  3. koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
  4. az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
  5. a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és
  6. közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
  7. a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében éves átlagban havi három személyes találkozást szervez meg és dokumentál.
 • Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
  1. folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
  2. a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
  3. a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és
  4. segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.
 • A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
  1. szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a nehéz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és
  2. kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél hasonló programok megszervezését.
 • A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
  1. segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
  2. tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
  3. a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
  4. a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A szolgáltatások igénybevételének módja

Az intézmény szolgáltatásait

 • önkéntesen vehetik igénybe az egyének, gyermekek és szüleik vagy gondozóik, illetve cselekvőképességükben korlátozott személyek,
 • a jelzőrendszer jelzését követően intézményünk kezdeményezi a kapcsolatfelvételt,
 • a hatóság (gyámhivatal) kötelezi az egyént, a gyermeket, a szülőt a szolgáltatás igénybevételére.

Az igénybevétel feltételei

Az intézmény által biztosított szolgáltatások (általános és speciális) igénybevétele térítésmentes.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja

Intézményünk tevékenysége elsődlegesen a személyes kapcsolattartásra épül. A szolgáltatást önként igénybe vevők esetében az első találkozás az intézményben, a család otthonában vagy egyéb helyszínen történik, amelyen a felvetődő problémák, felmerülő igények megtárgyalása után kerül sor az együttműködés színterének a megbeszélésére. Amennyiben az ügyfél állapota szükségessé teszi, a gondozás kizárólag a tartózkodási helyen történik. Levélben történő megkereséskor felvilágosítást, segítséget – a probléma jellegétől függően – írásban vagy személyesen nyújt intézményünk.

Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja

Az intézmény munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil és gazdálkodó szervezetekkel.

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri feladatai

 • figyelemmel kíséri a kistérség településein élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségességét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
 • tájékoztatja a jelzésre kötelezetteket a jelzési lehetőségéről, továbbá felhívja jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére,
 • fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, családot, a szolgáltatásainkról tájékoztatást ad,
 • a probléma jellegéhez a veszélyeztetettség mértékéhez az egyén, gyermek, család szükségletéhez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve megszüntetése érdekében,
 • veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekjóléti nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
 • az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzéstevőt,
 • a beérkezett jelzésekről, a megtett intézkedésről heti jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
 • jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, melyről feljegyzést készít,
 • az érintett ügyében a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó, valamint lehetőség szerint az érintettek és a bevont segítők részvételével esetkonferenciát szervez,
 • éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
 • kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal,
 • évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez,
 • a veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési tervet készít,
 • az éves szakmai tanácskozást február 28-ig kell megszervezni a jelzőrendszeri tagok meghívásával,
 • az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-ig készíti el,
 • szakmai támogatás szüksége esetén haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

A házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás gondoskodást jelent azokról a személyekről, akik egészségügyi állapotuk miatt otthonunkban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, szociális helyzetük nem teszi lehetővé gondozásuk megoldását, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A szolgáltatást kérelmezhetik

A szolgáltatást a Balatonföldvári Kistérség közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyek igényelhetik.

Házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vehetik lakásukon az idős, beteg, fogyatékkal élő, egészségi állapotuk, illetve szociális helyzetük miatt azok a rászoruló személyek, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni.

Mit kell tennie, ha a házi segítségnyújtást igénybe szeretné venni?

Személyesen kérelmezhető a Balatonszárszó, Fő u. 48. szám alatti irodánkban. Amennyiben betegsége miatt nem tud megjelenni, hívja az intézmény telefonszámát (84/362-545), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

A kérelemhez csatolni kell formanyomtatványon orvosi igazolást, a zárójelentést, illetve be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát és a jövedeleméről az igazolást.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet orvosa és az intézmény munkatársa végez. A szolgáltatást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelően és az Ön szükségletei alapján nyújtjuk.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, (mosdatás, inkontinens beteg ellátása, vérnyomás, vércukormérés, mobilizálás)
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, (takarítás, mosás, vásárlás)

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az összeget a helyi önkormányzatok rendeletükben szabályozott módon át is vállalhatják.

Egyéb tudnivalók

Igényléshez szükséges személyi okmányok bemutatása.

 • személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása,
 • TAJ kártya bemutatása,
 • zárójelentés,
 • formanyomtatványon orvosi igazolás
 • igazolás a havi jövedelemről,

További információkért keresse fel személyesen a Balatonszárszó, Fő u. 48. szám alatti irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát (84/362-545), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Ügyfélfogadási rend:

 Merényi Vanda – családsegítő

Telefonos elérhetőség munkaidőben:            84/362-545

       20/572-5846

E-mail: vanda.szgysz@bfterseg.hu

Balatonszárszó: Fő utca 48.                        hétfő:               9-12

                                                                                kedd:               9-12

Kötcse: Polgármesteri Hivatal                       szerda:            9-11

Nagycsepely: Orvosi rendelő                        szerda:            13-15

Fülöp Andrea – családsegítő

Telefonos elérhetőség munkaidőben:            84/362-545

                                                                               20/572-7559

E-mail: andi.szgysz@bfterseg.hu

Balatonszemes: Művelődési ház                             hétfő:                8-10

                                                                                            csütörtök:        12-14

Szólád: Polgármesteri Hivatal                                   kedd:                 8-10

Balatonőszöd: Polgármesteri Hivatal                    hétfő:                1030– 1230

 

Pusztaszemes: Polgármesteri Hivatal                      csütörtök:        8-10

Balassáné Vinkler Ivett – családsegítő

Telefonos elérhetőség munkaidőben:            84/362-545

                                                                               20/919-4344

E-mail: ivett.szgysz@bfterseg.hu

Bálványos: Polgármesteri Hivatal                            hétfő:              930-1130

Balatonföldvár: Kőröshegyi u.13.                           hétfő:               1330-1530                                                                         
Kereki: Polgármesteri Hivatal                                   szerda:             9-11

Szántód: Polgármesteri Hivatal                                szerda:             1330-1530

Teleki: Polgármesteri Hivatal                                    kedd:                13-1530

 

Intézményvezető: Antalné Finta Éva

Elérhető: 8-16 óráig, a Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatti irodában
telefon: 84/362-545

e-mail: szgysz@bfterseg.hu