Éves költségvetések
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

2009. évi költségvetés
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

31/2009. (II.26.)sz. BTKT. határozat
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (5) bekezdése, valamint a 68. §. (1)-(2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:
I. A Társulás összevont 2009. évi bevételei és kiadásai
(1) A Társulási Tanács a Társulás 2008. évi költségvetését 293 231 ezer Ft főösszeggel
293 231 ezer Ft bevétellel, (ezen belül 7 590 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal)
288 231 ezer Ft kiadással és
5 000 ezer Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézménye működési és fenntartási kiadásainak előirányzatait a következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen: 286 981 ezer Ft ebből:
személyi jellegű kiadások: 29 929 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9 889 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 62 319 ezer Ft
átadott pénzeszközök:184 844 ezer Ft
fejlesztési célú kiadások: 1 250 ezer Ft
Összesen: 288 231 ezer Ft.
(3) A Társulás 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Társulás 2009. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Társulás 2009. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Társulás működési célú kiadásainak szakfeladatok (címek) szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Társulás működési célú támogatásainak és pénzeszköz átadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A Társulásnak közvetett támogatásai nincsenek.
(8) A Társulás hitelállományát lejárat szerinti részletezésben, valamint a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. A Társulásnak hitelállománya, valamint több éves kihatással járó feladata nincs.
(9) A Társulás 2009. évi finanszírozási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Társulás gazdálkodásának 2009 – 2011. évekre vonatkozó gördülő tervezés adatait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(11) A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (intézményi fejlesztés): 1 250 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a beruházások előirányzata: 1 250 ezer forint.
(12) A Társulás általános és céltartalék előirányzatai:

a Társulás tartalék: 5 000 ezer forint, melyből:
általános tartalék: 5 000 ezer forint,
felhalmozási célú tartalék: 0 ezer forint.
II. A Társulás felügyelete alá tartozó intézmény (cím) költségvetése
(1) A Társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmény (cím) költségvetése:
A Társulás fenntartásában lévő, Balatonszárszói székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat.
A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/6. számú mellékletben foglaltak alapján a következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen: 79 531 ezer Ft ebből:
személyi jellegű kiadások: 40 858 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 12 416 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 26 257 ezer Ft
(2) A Társulás az intézmény 2009. évi költségvetési bevételeinek forrását az alábbiak szerint határozza meg:
Saját bevétel: 0 Ft
Intézményfinanszírozás: 80 781 ezer Ft.
(3) A Társulási Tanács az intézmény létszámkeretét 30 főben határozza meg.
Intézmény létszáma: 30 fő (25 fő közalkalmazott, 5 fő társadalmi megbízással foglalkoztatott).
III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, rendelkezések
(1) A Társulás költségvetésén belül az egyes szakfeladatok – a 4. számú mellékletben foglaltak szerint – önálló címet alkotnak.
(2) A Társulás, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatni köteles.
A Társulási Tanács döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
(4) A Társulás Társulási Tanácsa a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A Társulás önálló költségvetési szerve saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a Társulási Tanácsot soron következő társulási ülésen tájékoztatni köteles.
(6) A Társulás önálló költségvetési szerve saját előirányzat módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét – a Társulási Tanács jóváhagyásával – felemelheti
a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből
az előző évi – Társulási Tanács által jóváhagyott – előirányzat maradványból.
(7) A (6) pontban szereplő előirányzat módosítás költségvetési finanszírozási igénnyel nem járhat.
(8) A Társulás gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel, amelyet az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. Törvény 100.§. (2) bekezdése értelmében vehet fel. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja.
(9) A Társulás gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(10) A Társulási Tanács a Társulás és intézménye létszám-előirányzatát 30 főben állapítja meg. Ebből a Társulás Munkaszervezetének létszáma: 5 fő
(11) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §. (1)-(2) bekezdése alapján, a költségvetés és zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásával való rendelkezés, illetve pénzügyi kötelezettséggel járó döntés esetén – a jóváhagyott általános tartalék előirányzata terhére – 200.000.- Ft összeghatárig saját hatáskörben jogosult dönteni, mely éves szinten az 1.000.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. Az előirányzat módosításáról a Társulási Tanácsot a következő ülésen tájékoztatni köteles.
(13) A költségvetési határozat megalkotásáig átmeneti gazdálkodásról szóló határozat nem született, a Társulás elnöke a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről, valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítéséről gondoskodott. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek.
(14) A költségvetés végrehajtásáról a Társulás Munkaszervezete útján gondoskodik.
Felelős: Bezeréti Katalin elnök
Határidő: azonnal.
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza: 25/2010. (II.18.)sz. BTKT.

1., A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (5) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91.§ (1) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabályok, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:
I. A Társulás összevont 2010. évi bevételei és kiadásai
(1) A Társulási Tanács a Társulás 2010. évi költségvetését 543 830 ezer Ft főösszeggel
546 430 ezer Ft bevétellel, (ezen belül 37 550 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal)
539 316 ezer Ft kiadással és
7 114 ezer Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei működési és fejlesztési kiadásainak előirányzatait a következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen: 502 635 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 202 540 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 53 620 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 160 609 ezer Ft
átadott pénzeszközök 85 866 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadások 36 681 ezer Ft
Tartalék 7 114 ezer Ft
Összesen 546 430 ezer Ft
(3) A Társulás 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Társulás 2010. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Társulás 2010. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Társulás működési célú kiadásainak szakfeladatok (címek) szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Társulás működési célú támogatásainak és pénzeszköz átadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A Társulásnak közvetett támogatásai nincsenek.
(8) A Társulás hitelállományát, valamint a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. A Társulásnak hitelállománya, valamint több éves kihatással járó feladata nincs.
(9) A Társulás 2010. évi finanszírozási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Társulás gazdálkodásának 2010 – 2012. évekre vonatkozó gördülő tervezés adatait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(11) A Társulás 2010. évi településenkénti normatív hozzájárulásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (Közösségi busz beszerzés):
36 681 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a beruházások előirányzata: 34 031 ezer Ft
intézményi fejlesztés előirányzata: 2 600 ezer Ft.
(13) A Társulás általános és céltartalék előirányzatai:
a Társulás tartalék 7 114 ezer forint, melyből:
általános tartalék: 7 114 ezer forint,
felhalmozási célú tartalék 0 ezer forint.
II. A Társulás felügyelete alá tartozó intézmények (címek) költségvetése
II.I
(1) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmény, valamint önállóan működő intézmények (címek) költségvetését az Áht. 67.§ (1)-(3) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg:
(2) A Társulás az intézményei 2010. évi költségvetési bevételeinek forrását az alábbiak szerint határozza meg:
Saját bevétel: 35 986 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 292 415 ezer Ft.
(3) A Társulási Tanács az intézményei létszámkeretét 108 főben, Munkaszervezetének létszámát 6 főben határozza meg.

II.II. Önállóan működő és gazdálkodó Balatonföldvári Kistérségi Pénzügyi Gondnokság (cím)
(1) Saját bevétel: 25 500 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 32 819 ezer Ft.
(2) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 63 384 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 38 064 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9 756 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 15 564 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
(3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
(4) A Társulási Tanács az intézmény létszámkeretét 14 főben határozza meg.
Ebből :
4 fő pénzügyi munkatárs
7 fő konyhai alkalmazott
2 fő TV stúdió
1 fő pénzügyi munkatárs (a Társulás Munkaszervezetében).
(5) Jogcímcsoportok
a., Kötelező feladatok:
841 901 Intézmény ellátó, kisegítő tevékenysége
személyi jellegű kiadások 10 012 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 2 616 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 3 952 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Összesen 16 580 ezer Ft
Létszám: 5 fő
Saját bevétel: 3 154 ezer Ft (25 000 ezer Ft térítési díjból) Finanszírozás: 13 426 ezer Ft

562 919 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység
személyi jellegű kiadások 7 881 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 2 095 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 11 870 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Összesen 21 846 ezer Ft
Létszám: 7 fő
Saját bevétel: 21 846 ezer Ft (25 000 ezer Ft térítési díjból) Finanszírozás: 0 ezer Ft
b., Nem kötelező feladatok:
611 020 Városi és kábeltelevíziós rendszer
személyi jellegű kiadások 2 852 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 700 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 1 241 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Összesen 4 793 ezer Ft
Létszám: 2 fő
Saját bevétel: 500 ezer Ft
Finanszírozás: 4 293 ezer Ft (Bföldvár önkormányzat, valamint térségi önkormányzati hozzájárulások (1 080 ezer Ft).
II.II.I. Önállóan működő Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (alcím)
(1) Saját bevétel: 4 500 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 202 198 ezer Ft.
(2) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 206 698 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 130 613 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 34 979 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 41 106 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft (3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft felújítás 0 ezer Ft beruházás 0 ezer Ft
(4) A Társulási Tanács az intézmény létszámkeretét 68 főben határozza meg.
(5) Kötelező feladatok
a., Óvodai intézményegység
(1) Saját bevétel: 0 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 47 867 ezer Ft
(2) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 47 867 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 33 043 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 8 874 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 5 950 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
(3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 2 600 ezer Ft
felújítás 2 600 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
(4) A Társulási Tanács az intézményegység létszámkeretét 17 főben határozza meg.
Ebből:
Balatonföldvár 13 fő
1 fő vezető óvónő
7 fő óvónő
5 fő dajka
Bálványos 4 fő
2 fő óvónő
1 fő dajka
1 fő tech. (konyha, takarító)
(5) Jogcímcsoportok
851 011 Óvodai nevelés (Balatonföldvár)
személyi jellegű kiadások 27 553 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 7 371 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 4 830 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 39 754 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 2 600 ezer Ft
felújítás 2 600 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 42 354 ezer Ft
Létszám: 13 fő

851 011 Óvodai nevelés (Bálványos)
személyi jellegű kiadások 5 490 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 1 503 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 1 120 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 8 113 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 8113 ezer Ft
Létszám: 4 fő
b., Általános iskolai intézményegység
(1) Saját bevétel: 3 000 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 130 955 ezer Ft
(2) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 133 955 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 82 274 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 22 037 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 29 644 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
(3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
(4) A Társulási Tanács az intézményegység létszámkeretét 41 főben határozza meg (35 fő
pedagógus, 6 fő technikai).
(5) Jogcímcsoportok
852 011 Nappali iskolai oktatás
személyi jellegű kiadások 69 822 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 18 688 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 29 644 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 118 154 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 118 154 ezer Ft
Létszám: 33 fő

855 911 Napköziotthonos és tanulószobai ellátás

személyi jellegű kiadások 12 452 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 3 349 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 0 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 15 801 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 15 801 ezer Ft
Létszám: 8 fő
(6) Nem kötelező feladatok
a., Zeneiskolai intézményegység
(1) Saját bevétel: 1 500 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 23 376 ezer Ft
(2) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 24 876 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 15 296 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 4 068 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 5 512 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
(3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
(4) A Társulási Tanács az intézményegység létszámkeretét 10 főben határozza meg (6 fő
zenetanár, 3 fő részfogl. zenetanár, 1 fő technikai).
(5) Jogcímcsoportok
852 031 Alapfokú művészetoktatás
személyi jellegű kiadások 15 296 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 4 068 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 5 512 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 24 876 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 24 856 ezer Ft
Létszám: 10 fő
II.II.II. Önállóan működő, Társulás fenntartásában lévő, Balatonszárszói székhellyel működő
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (alcím)
(1) Saját bevétel: 5 986 ezer Ft
Intézményfinanszírozás: 57 398 ezer Ft
(2) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 63 384 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 38 064 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 9 756 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 15 564 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
(3) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
(4) A Társulási Tanács az intézmény létszámkeretét 26 főben határozza meg.
(5) Jogcímcsoportok
a., Kötelező feladatok
889 924 Családsegítés
személyi jellegű kiadások 12 018 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 3 104 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 5 699 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 20 821 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 20 821 ezer Ft
Létszám: 6 fő
Saját bevétel: 0 ezer Ft
Finanszírozás: 20 821 ezer Ft (ebből normatív állami támogatás: 15 087 ezer Ft)

889 922 Házi segítségnyújtás
személyi jellegű kiadások 21 968 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 5 552 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 2 939 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 30 459 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 30 459 ezer Ft
Létszám: 17 fő
Saját bevétel: 0 ezer Ft
Finanszírozás: 30 459 ezer Ft (ebből normatív állami támogatás: 30 459 ezer Ft) (feladathoz kapott össznormatíva: 34 591 ezer Ft)
b., Nem kötelező feladatok
889 923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi jellegű kiadások 4 078 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 1 100 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 6 926 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 12 104 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 12 104 ezer Ft
Létszám: 3 fő
Saját bevétel: 5 986 ezer Ft (térítési díj)
Finanszírozás: 6 118 ezer Ft (ebből pályázati támogatás: 6 118 ezer Ft)
II.II.III. Társulás és Munkaszervezete (alcím)
(1) Saját bevétel: 15 331 ezer Ft
Finanszírozás: 73 037 ezer Ft (ebből átvett pénzeszköz: 51 419 ezer Ft)
(2) A Társulási Tanács a munkaszervezet létszámkeretét 6 főben határozza meg.
(3) Működési célú kiadások előirányzata összesen: 88 368 ezer Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások 13 118 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 3 474 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 71 776 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft
(4) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 36 681 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
intézményi fejlesztés 2 600 ezer Ft
beruházás 34 081 ezer Ft
(5) Jogcímcsoportok
a., Kötelező feladatok
841 126 TKT működtetés
személyi jellegű kiadások 10 172 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 2 691 ezer Ft
dologi jellegű kiadások: 17 401 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 30 264 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft
beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 30 264 ezer Ft

841 126 TKT működtetés
Működési célú pénzeszköz átadások (munkabér, iroda működtetés 10 520 ezer Ft)
TKT működtetés összesen: 40 784 ezer Ft
Saját bevétel: 21 618 ezer Ft (normatív állami támogatás) Finanszírozás: 19 166 ezer Ft (önkormányzati hozzájárulás)

852 000 Alapfokú oktatási intézmények támogatása
személyi jellegű kiadások 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 0 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 2 875 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft egyéb működési célú támogatások 54 250 ezer Ft
Működés összesen 57 125 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 57 125 ezer Ft
Saját bevétel: 0 ezer Ft
Finanszírozás: 57 125 ezer Ft (normatív állami támogatás)

862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
személyi jellegű kiadások 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 0 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 19 785 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 19 785 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 19 785 ezer Ft
Saját bevétel: 0 ezer Ft
Finanszírozás: 19 785 ezer Ft (önkormányzati hozzájárulások)
b., Nem kötelező feladatok
869 031 Laboratóriumi szolgáltatás
személyi jellegű kiadások 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 0 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 18 000 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 18 000 ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 18 000 ezer Ft
Saját bevétel: 6 500 ezer Ft (OEP támogatás)
Finanszírozás: 11 500 ezer Ft (önkormányzati hozzájárulások)

910 123 Közművelődési könyvtár (mozgókönyvtári szolg.)
személyi jellegű kiadások 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 0 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 0 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft egyéb működési célú támogatások 11 000 ezer Ft Működés összesen 11 000 ezer Ft Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 11 000 ezer Ft
Saját bevétel: 11 000 ezer Ft (normatív állam támogatás) Finanszírozás: 0 ezer Ft

841 113 TÁMOP-3.1.4. Közoktatási pályázat
személyi jellegű kiadások 1 512 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 408 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 20 215 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft egyéb működési célú támogatások 0 ezer Ft Működés összesen 22 135 ezer Ft Felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 ezer Ft
felújítás 0 ezer Ft beruházás 0 ezer Ft
Mindösszesen 22 135 ezer Ft
Saját bevétel: 22 135 ezer Ft (pályázati támogatás) Finanszírozás: 0 ezer Ft
Működési célú támogatások (Nefela, Polgári védelem) 2 516 ezer Ft
Saját bevétel: 0 ezer Ft
Finanszírozás: 2 516 ezer Ft (önkormányzati hozzájárulások)

611 020 Városi és kábeltelevíziós rendszer 1 080 ezer Ft
Saját bevétel: 0 ezer Ft
Finanszírozás: 1 080 ezer Ft (önkormányzati hozzájárulások)
II.III. Társulás és intézményei 2010. évi közfoglalkoztatása
(1)Balatonföldvári Kistérségi Pénzügyi Gondnokság
1 fő adminisztátor (TV)
1 fő konyhai kisegítő
Bruttó bér+járulék: 2 053 ezer Ft Támogatás: 1950,35 ezer Ft Önerő: 102,65 ezer Ft

(1)Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
1 fő adminisztrátor
1 fő takarítónő
Bruttó bér+járulék: 1 960 ezer Ft
Támogatás: 1 862 ezer Ft
Önerő: 98 ezer Ft

(1)Szociális és gyermekjóléti szolgálat
1 fő házi gondozó
Bruttó bér+járulék: 934 ezer Ft Támogatás: 887,3 ezer Ft Önerő: 46,7 ezer Ft

(1)Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
1 fő közfoglalkoztatás szervező
Bruttó bér+járulék: 1 676,4 ezer Ft
Támogatás: 1 362 ezer Ft
Önerő: 247,5 ezer Ft

(1)Összesen: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei
Bruttó bér+járulék: 6 624,4 ezer Ft
Támogatás: 6 107,5 ezer Ft
Önerő: 516,9 ezer Ft
III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, rendelkezések
(1) A Társulás költségvetésén belül az egyes szakfeladatok – a 4. számú mellékletben foglaltak szerint – önálló címet alkotnak.
(2) A Társulás, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatni köteles.
A Társulási Tanács döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetésének módosításáról.
(4) A Társulás Társulási Tanácsa a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A Társulás önálló költségvetési szerve saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a Társulási Tanácsot soron következő társulási ülésen tájékoztatni köteles.
(6) A Társulás önálló költségvetési szerve saját előirányzat módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét – a Társulási Tanács jóváhagyásával – felemelheti
a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből
az előző évi – Társulási Tanács által jóváhagyott – előirányzat maradványból.
(7) A (6) pontban szereplő előirányzat módosítás költségvetési finanszírozási igénnyel nem járhat.
(8) A Társulás gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel, amelyet az államháztartásról szóló,
1992. évi XXXVIII. Törvény 100/E.§. (2) bekezdése értelmében vehet fel. A
hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja.
(9) A Társulás gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(10) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §. (1)-(2) bekezdése alapján, a költségvetés előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásával való rendelkezés, illetve pénzügyi kötelezettséggel járó döntés esetén – a jóváhagyott általános tartalék előirányzata terhére –
200.000.- Ft összeghatárig saját hatáskörben jogosult dönteni, mely éves szinten az
1.000.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. Az előirányzat módosításáról a Társulási Tanácsot a következő ülésen tájékoztatni köteles.
(12) A költségvetési határozat megalkotásáig átmeneti gazdálkodásról szóló határozat nem született, a Társulás elnöke a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről, valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítéséről gondoskodott. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek.
(13) A költségvetés végrehajtásáról a Társulás Munkaszervezete útján gondoskodik.
2., A Társulási Tanács határoz, hogy az általa fenntartott intézmények a szabályszerűség és fenntarthatóság érdekében, negyedévente szakmai és gazdálkodási beszámolót tárjanak a fenntartó elé (negyedévet követő soron következő Társulási Tanács ülésre).
3.,A Társulási Tanács a meleg étkezési utalványok beváltására vonatkozóan nem kíván szerződést kötni.
A Társulási Tanács az intézmény által biztosított étkeztetés tekintetében a soron következő Társulási ülésre kéri megvizsgálni, kimutatni az utalványok beváltásának szakmai és pénzügyi feltételeit.

Felelős: Bezeréti Katalin elnök
Határidő: azonnal, ill. 2010. március16.