A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1.    Humán közszolgáltatások

Közoktatás: 

 • Pedagógiai szakszolgálatok: gyógy-testnevelés, logopédia.
 • Iskolabusz szolgáltatás
Egészségügyi ellátás:
 • Központi orvosi ügyelet és labor
Szociális ellátás, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelem
 • Családsegítés
 • Gyermekjólét
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Támogató szolgálat
 • Nappali ellátás
2.    Területfejlesztés

3.    Belső ellenőrzés

4.    Mozgókönyvtári ellátás

5.    Térségi marketing feladatok ellátása,

6.    Sport feladatok ellátása

7.    Műsorszolgáltatás

8.    Térségi informatikai feladatok ellátása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:
A.) Közoktatás

A Társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. § -ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül ellátja:
–    kistérségi közoktatási feladatok ellátása
–    a gyógy -testnevelési és
–    a logopédiai ellátást.
A térségben 3 logopédus és szintén 3 gyógy-testnevelést végző pedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
A Társulás a Volán Zrt.-vel kötött külön megállapodás alapján iskolabusz szolgáltatást működtet a térség három körzetében, (Balatonföldvár, Balatonszárszó, Kötcse). Az iskolabuszokon kísérők utaznak, akik felügyelnek az óvodásokra és a tanulókra, fegyelmezett utazásukra és biztonságukra.
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2006. január 1. óta a kistérségben – külön megállapodás alapján – Központi Orvosi Ügyeletet és Labort működtet, a térségben élő lakosság számára Balatonföldváron, a Szabadság tér 1. szám alatt.
A járó betegek laboratóriumi ellátását a Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási szerződés keretében látja el.
A labor nyitvatartási rendje, elérhetősége:

B.) Egészségügyi ellátás

Laboratóriumi ellátás
Hétfőtől péntekig: 08.00-09.00 óráig.
Telefonszám: 84/340-113
Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyeleti feladat ellátási kötelezettségét a Társulás egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés keretében látja el.
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2005. október 1. óta működtet központi orvosi ügyeleti szolgálatot a térségbe tartozó 13 település lakossága számára Balatonföldváron, a Szabadság tér 1. szám alatti orvosi ügyeleti rendelőben, illetve a betegekhez történő kiszállással.
A szolgáltatást az Emergency Service Kft. látja el.
Rendelési idő, elérhetőség:
Munkanapokon: 16:00-08:00 óráig
Munkaszüneti napokon: 08:00-08:00 óráig (24 órában)
Tel.: 84/340-113, 84/540-246
C.) Szociális ellátás
2014. novemberétől intézményünkben új szolgáltatásként megjelenik a mediáció.
A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

A mediáció konszenzuson alapul
A vitában álló felek maguk döntik el, hogy el tudnak-e jutni a megegyezésig, és ennek természetét és feltételeit maguk szabják meg. A mediátor nem kényszerít semmilyen döntést, megegyezést vagy feltételeket a felekre, ezért nem következik be az egyébként elkerülhetetlen „nyertes-vesztes” helyzet, amely általában a peres vagy bírósági eljárásokat jellemzi. A felek ezáltal a megegyezés eredményét teljes mértékben kontrollálják. Megvan a lehetőségük, hogy olyan egyezségre jussanak, amely látszólag talán az egyik félnek igazságtalan, vagy úgyis dönthetnek, hogy nem veszik figyelembe az odavonatkozó törvényeket és más szabályokat. Feltéve, ha ez mind a kettőjük érdekében áll, és a döntés törvényes. A feleknek módjában áll, hogy eldöntsék, egyetértenek-e azzal vagy sem.

Ezáltal a felek megszabadulnak a bíráskodás, ítélkezés nyomasztó légkörétől. Bármikor kivonhatják magukat a mediáció folyamatából, és egészen a megegyezés végső aláírásáig semmi sem köti őket mindabból, ami elhangzik, vagy amit addig jóváhagytak. Azonban amikor már nevüket adták az egyezséghez, az jogilag épp úgy kötelező, mint bármilyen törvényes szerződés vagy bírósági ítélet.
A mediációs (békéltető/közvetítő/közbenjárói) tevékenységet olyan esetekben célszerű alkalmazni, amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt konfliktus támad, és a résztvevők nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, valamint szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására.

Ilyen helyzet kialakulhat, amikor
 1. az érdekeltek közül az egyik vagy mind a két fél háttérbe szorítottnak érzi magát,
 2. kellemetlen múltbéli tapasztalatok, rossz várakozások, bizalmatlanság, előítélet van a felek között, emiatt nem bíznak a pozitív kimenetelben,
 3. eltűnik a közös cél, a közös érdek helyett nyerő/vesztő helyzetek alakulnak ki (egymás bosszantása, ellenséges hadállások, játszmák),
 4. a felek a korábbi sérelmeket életben tartják, a másiknak rosszhiszeműséget, negatív szándékot tulajdonítanak.
Ezekben az esetekben megoldást jelent egy pártatlan, semleges harmadik személy segítsége a vitázóknak abban, hogy megegyezésre jussanak.

Merényi Vanda és Dr. Táncos Beatrix mediátorokkal előzetes időpont egyeztetés után tudnak személyesen találkozni. Hívjon minket bizalommal a 84/ 362-545 telefonszámon.

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmény a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata.

Székhelye: Balatonszárszó, Fő utca 48.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a személyes szolgáltatást nyújtó szociális alapellátások:
Családsegítés: szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Az intézmény feladatai:
Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kistérség valamennyi településén, a házi segítségnyújtást pedig a kistérség 12 településén a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja, míg a házi segítségnyújtás feladatellátást Balatonszárszó Nagyközség területén Balatonszárszó Önkormányzata biztosítja. Amennyiben Balatonszárszó Nagyközség területén jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő kéri házi segítségnyújtás ellátásának biztosítását, e feladatot Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata biztosítja.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Az intézmény további – kiegészítő – feladatai:
 • Egyéb – szállásnyújtás nélküli – szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása.
 • A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők tájékoztatása az ellátások hozzáférhetőségéről és az igénybevételekre vonatkozó szabályokról.
 • Szociális információs szolgáltatás biztosítása.
 • Gyermekek szabadidős foglalkozásának megszervezése.
 • Pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása.
 • Jogi segítségnyújtás.
A támogató szolgálatról és a nappali ellátásról a Társulás, a Társulási Tanács által kiválasztott szolgáltatóval kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik.
D.) Területfejlesztés:
A Társulás feladatai a területfejlesztés terén:
 • A kistérség településeinek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel,
 • Közös fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása a Balatonföldvári
 • Kistérség dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében,
 • A kistérség gazdasági megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése, a munkanélküliség mérséklése,
 • A Balatonföldvári Kistérség környezeti adottságainak feltárása és értékelése,
 • A kistérség településeinek településrendezési tervei összhangjának megteremtése,
 • Településrendezési, műemlékvédelmi, turisztikai feladatok összehangolása,
 • Az önkormányzati beruházások összehangolása,
 • A területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban:
 1. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
 2. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;
 3. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
 4. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;
 5. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, valamint elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
 6. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
 7. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
 8. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi, a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;
 9. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;
 10. Pályázatfigyelés, közös pályázatok benyújtása.
E.) Belső ellenőrzés
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. tv. 120/A. § (2) (3) bekezdése és a 121/A. § -a, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a Társulási Tanáccsal kötött megállapodás alapján, a Társulási Tanács által kiválasztott szolgáltató végzi.
F.) Mozgókönyvtári ellátás
Az 1997. évi CXL. tv. 53. § -ban foglaltaknak megfelelően a mozgó könyvtári ellátásról a Társulás gondoskodik, a Társulási Tanács által kiválasztott szolgáltatóval kötött megállapodás alapján.
G.) Térségi marketing feladatok ellátása
Ezen tevékenység körében a Társulás
 • Összehangolja a kistérség kulturális, idegenforgalmi, illetve marketing célú fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését,
 • Ellátja a térség kulturális, turisztikai kiállításainak, rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását,
 • Gondosodik a kistérség honlapjának folyamatos frissítéséről, a társulási dokumentumok, hírek, események feltöltéséről, térségi adatbázis kialakításáról,
 • Gondoskodik térségi kiadvány megjelenéséről,
 • Közreműködik a térség turisztikai vonzerejének növelésében,
 • Ellátja a marketing kommunikációt, a kistérség gazdasági, civil szereplőinek, lakosságának tájékoztatását,
 • Együttműködik a térségben működő kulturális és turisztikai szervezetekkel,
 • Figyelemmel kísérő az e témakörben megjelenő pályázati kiírásokat, elkészíti a térségi pályázatokat,
H.) Sport feladatok ellátása
Ezen tevékenység körében a Társulás
 • Összehangolja a kistérségben működő testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését,
 • Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényeken való együttműködést,
 • Együttműködik az utánpótlás-nevelés, sport tehetséggondozás területén,
 • Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról,
 • Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását,
 • Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére,
 • Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatokban.
I.) Műsorszolgáltatás
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást az Országos Rádió és Televízió Testület a 367/2008. (II. 13.) sz. ORTT határozatával közműsor-szolgáltatóvá nyilvánította, 2008. április 1.-i hatállyal. A műsorszolgáltatás állandó megnevezése: BTKT TV, vételkörzete a Balatonföldvári kistérség, az önállóan szerkesztett, képújság és ismétlés nélküli műsoridő: 130 perc / hét.
Műsorszolgáltató a 3 mikro-körzeti stúdióval (Balatonföldvár, Kőröshegy, Szólád), mint műsorkészítőkkel kötött megállapodás alapján legalább heti 130 percben, kistérségi magazinműsort szolgáltat, műsoraiban rendszeresen, tárgyilagosan hírt ad a Balatonföldvári kistérség lakosságát érintő eseményekről, közérdekű programokról, információkról, beszámol a képviselő-testületi ülésekről, és műsoraiban megörökíti a kistérség kulturális, turisztikai, természeti értékeit.
J.) Térségi informatikai feladatok ellátása
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási Tanács által kiválasztott szolgáltatóval kötött megállapodás alapján biztosítja a 13 településen a számítástechnikai hálózat működését, amely elsősorban közigazgatási feladatokat lát el, valamint a rendszergazdai, rendszerüzemeltetői tevékenységek, illetve a beszállítói feladatok ellátását, továbbá – Balatonszárszó kivételével – a kistérség 12 településén az OPAL iktató szoftver használatát.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
A Társulás által nyújtott közszolgáltatások igénybevételéről az alábbi elérhetőségeken kapható tájékoztatás:
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Telefonszám:  84/540-269
Egészségügyi ellátás
A labor nyitvatartási rendje, elérhetősége:
Hétfőtől péntekig: 08.00-09.00 óráig.
Telefonszám: 84/340-113
Az orvosi ügyelet rendelési ideje, elérhetősége: 
Munkanapokon: 16.00-08.00 óráig
Munkaszüneti napokon: 08.00-08.00 óráig (24 órában)
Telefonszám: 84/340-113, 84/540-246
Szociális alapszolgáltatások
Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata
Székhelye: Balatonszárszó, Fő utca 48.
Tel.: 84/362-545
Intézményvezető: Antalné Finta Éva
Területfejlesztés
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete:
Cím: Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-269, Fax: 84/540-270
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott közoktatási, egészségügyi, és szociális szolgáltatások, valamint az egyéb közszolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe.