A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

Balatonföldvári Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2023. május 15-től 2028.május 14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény zavartalan működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Pályázati feltételek:

 • a15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I Rész 1. pontjában előírt, szakképzettség
 • a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerint legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését
 • Legalább 1 év vezetői gyakorlat.
 • „B” kategóriás gépkocsivezetői engedély
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi Kjt. szerinti erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előéletről és a foglalkozástól eltiltás nemlegességéről, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, annak letételét a kinevezéstől számított két éven belül vállalja.
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  www.kozszolgallas.hu oldalon való megjelenéstől számított 30 nap, vagyis 2023.05.03.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás címére zárt borítékban, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TKT 11-5/2023. valamint a munkakör megnevezését: Balatonföldvári Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat – intézményvezető (magasabb vezető)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejáratát követő 30 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Balatonföldvár Város honlapja – www.balatonfoldvar.hu
 • Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás honlapja – www.balatonfoldvarterseg.hu
 • A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainál – Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki – a helyben szokásos módon

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. 04.03.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonfoldvarterseg.hu honlapon szerezhet.